Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona gatunkowa

Ochrona gatunkowa dotyczy najcenniejszych, unikatowych i rzadkich przedstawicieli flory i fauny. W Polsce ochroną ścisłą objętych jest 584 gatunków roślin, 90 gatunków grzybów i 732 gatunków zwierząt. 65 proc. gatunków dzikiej flory i fauny Polski to gatunki leśne.

Na terenie Nadleśnictwa Wielbark stwierdzono występowanie 20 gatunków roślin naczyniowych chronionych ściśle i 10 gatunków – pod ochroną częściową.

Zwierzęta pod ścisłą ochroną występują w naszym nadleśnictwie w liczbie: 15 gatunków – płazy i gady; 157 - ptaki; 9 – ssaki. Stwierdzono też występowanie czterech gatunków ssaków chronionych częściowo (wśród nich bóbr i wydra), oraz dwóch gatunków bezkręgowców z listy Natura 2000 (ślimaki: poczwarówka zwężona i zalotka większa).

Za najcenniejsze gatunki zwierząt, które spotyka się w Nadleśnictwie Wielbark, można uznać wilka i orlika krzykliwego (jego miejsca gniazdowania objęte są ochroną strefową)