Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Nadleśnictwa Wielbark mieści się w budynku dwukondygnacyjnym. W budynku może przebywać jednocześnie 50 osób. Pracownicy przebywają w budynku standardowo w godzinach 07:00 – 15:00.

Wejście główne znajduje się po południowej stronie budynku, od ulicy Czarnieckiego. Wejście jest usytuowane dwa stopnie powyżej poziomu terenu, jest wyposażone w podjazd  dla osób niepełnosprawnych. 

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem, przy ulicy Czarnieckiego. Na parkingu wyznaczono jedno miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych. Po przekroczeniu wejścia głównego i przeszklonego wiatrołapu, znajduje się hol, z którego można dojść do działu sprzedaży drewna (w lewo) i do kasy (w prawo). Sekretariat Nadleśnictwa oraz gabinet Nadleśniczego znajdują się na piętrze. Na piętro prowadzą schody dla osób pełnosprawnych. Winda dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na końcu korytarza na lewo od wejścia głównego. Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie poruszającej się na wózku. Wejścia do pomieszczeń biurowych na piętrze nie posiadają progów. W budynku nie ma toalety przystosowanej  dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

Budynek obsługiwany jest przez pracowników posługujących się językiem polskim. Możliwy jest kontakt w języku angielskim i niemieckim po uzgodnieniu. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia załatwienia sprawy bądź ustalenia terminu spotkania polecany jest kontakt telefoniczny na nr +48 89 621 80 10 lub przez e-mail wielbark@olsztyn.lasy.gov.pl