Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej

Na jego terenie leży północna część nadleśnictwa (większość obrębu Wesołowo). Obszar został ustanowiony Rozporządzeniem nr 21 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 kwietnia 2003r, ma powierzchnię 131 444,3 ha. Obejmuje tereny o dużej lesistości rozciągające się między Nidzicą, Szczytnem, Pasymiem a Olsztynkiem.